ب ه ص 1992

6 مطابق قطعنام ه 721 مصو ب کنفران س 97 ، دستو ر کا ر کنفران س 2000 شامل موضوعات گوناگون و مرتب ط فضایی بو د. ةعجارمو ق يقدت ة نهم ةلوازم ص يخرت د يدتج تم د ق ه نأا

2023-02-05
    الحساب الجاري فائض 2017 و 2018 السبب
  1. 171 ص ،1992
  2. MDA وػػػم